การจัดส่งสินค้า

                  1. เงื่อนไขการส่งสินค้า  กรณี เป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่เฟอร์นิเจอร์

  • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ  ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันที่แจ้งไว้ได้    บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป 
  • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งยืนยันการจัดส่ง  หรือแจ้งทาง Email โดยส่งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปด้วย

                2. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า กรณีเป็นงานสั่งผลิต หรืองานบริการ

  • บริษัทจะระบุวันติดตั้งให้แก่ลูกค้า  หากไม่สามารถเข้างานได้ตามที่แจ้งไว้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่างหน้า อย่างน้อย 2 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานนัดลูกค้าเป็นระยะ  และจะยึดวันที่ลูกค้าสะดวกให้เข้าติดตั้ง

 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า และบริการ

  

                 3.  ช่องทางการจัดส่งสินค้า กรณีเป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่ >> ตะแกรงลิ้นชัก ฯลฯ

  •  จัดส่งแบบ EMS หรือ จัดส่งแบบลงทะเบียนอย่างเดียว (ราคาจะต่างกันโดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง  มาพร้อมกับการโอนเงินค้าสินค้า)  จัดส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไป  สำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ค่าจัดส่งสินค้าทาง EMS เป็นไปตามบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(มหาชน) 
  • จัดส่งทางบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน เก็บเงินปลายทาง ลูกค้าสามารถระบุบริษัทได้ครับ

           4.       ช่องทางการจัดส่งสินค้า    กรณีงานสั่งผลิต  หรืองานบริการ  >>  ครัวปูน,สำเร็จรูป ,แบบห้องครัว

  • กรณีเป็นสินค้าสั่งผลิต    จะดำเนินการติดตั้ง ณ. สถานที่  ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา  ซึ่งเราจะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง จนสามารถใช้งานได้    แต่จะเฉพาะในงานส่วนของบริษัท   จะไม่รวมการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ที่ลูกค้าซื้อมาภายหลัง    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน  ซึ่งอาจมีความยืดหยุ่นได้ตามเหตุการณ์   อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหากไม่เป็นงานที่อยู่ในสินค้า    และความดูแลรับผิดชอบของบริษัท